Regulamin świadczenia usług tłumaczeniowych

1.Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy “Regulamin świadczenia usług tłumaczeniowych”, zwany dalej Regulaminem, stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – zwanym dalej „LINGSPIRE”, świadczącą usługi językowe pod pełną nazwą “LINGSPIRE Aleksandra Pudełko”.

1.2.Korzystając z usług LINGSPIRE Zleceniodawca akceptuje w całości postanowienia Regulaminu.

1.3. LINGSPIRE świadczy usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przyjętymi dobrymi praktykami.

1.4. LINGSPIRE dołoży wszelkich starań, aby każde zlecenie zostało wykonane w sposób rzetelny, z zachowaniem odpowiedniej terminologii, stylistyki i gramatyki danego języka.

2. Wycena i składanie zleceń

2.1. Firma LINGSPIRE zobowiązuje się do wykonania bezpłatnej wyceny zlecenia przesłanego na adres info@lingspire.eu lub wycena@lingspire.eu w tym samym dniu roboczym, w którym nastąpiło zgłoszenie materiału/tekstu do wyceny. W przypadku zgłoszeń złożonych po godz. 16.00 w dniu roboczym (lub w dowolnej godzinie w dniu wolnym od pracy), LINGSPIRE zobowiązuje się do wykonania wyceny najpóźniej do godz. 12.00 następnego dnia roboczego.

2.2. Warunkiem wykonania tłumaczenia jest złożenie przez Zleceniodawcę zlecenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, tj. przesłania materiału źródłowego na adres info@lingspire.eu, lub pocztą tradycyjną, potwierdzenia zlecenia po jego wycenie i otrzymania potwierdzenia od firmy LINGSPIRE o przyjęciu zlecenia.

2.3. Firma LINGSPIRE zobowiązuje się do poinformowania Zleceniodawcy o przyjęciu zlecenia lub niemożności jego wykonania w tym samym dniu roboczym, w którym zlecenie zostało złożone. W przypadku zleceń złożonych po godz. 16.00 w dniu roboczym (lub w dowolnej godzinie w dniu wolnym od pracy), LINGSPIRE zobowiązuje się do przesłania odpowiedzi najpóźniej do godz. 12.00 następnego dnia roboczego.

2.4. Nieprawidłowe złożenie zlecenia zwalnia firmę LINGSPIRE z obowiązku wykonania tłumaczenia.

2.5. W przypadku Zleceniodawców, którzy podpisali z LINGSPIRE umowę o stałej współpracy, przesłanie materiału do tłumaczenia jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia pod warunkiem, że Zleceniodawca przekazał wszelkie informacje i niezbędne materiały.

2.6 LINGSPIRE zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zlecenia bez podania przyczyny, o czym niezwłocznie zawiadomi Zleceniodawcę.

3. Postanowienia dot. tekstu źródłowego

3.1.Przekazanie LINGSPIRE przez Zleceniodawcę tekstu źródłowego, przeznaczonego do wyceny lub tłumaczenia odbywa się na całkowitą odpowiedzialność i za pełną wiedzą Zleceniodawcy.

3.2.Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność i gwarantuje, że tekst źródłowy przeznaczony do tłumaczenia oraz jego tłumaczenie, a w szczególności jego publikacja, powielanie, dystrybucja, sprzedaż nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, patentów.

3.3.Zleceniodawca oświadcza i gwarantuje, że tekst źródłowy będzie dobrej jakości, wolny od dowolnego typu błędów, a w szczególności błędów językowych.

3.4. Jeśli nie została podpisana osobna umowa na tłumaczenie, Zleceniodawca nabywa autorskie prawa majątkowe do tłumaczenia bezpośrednio po zapłacie pełnego wynagrodzenia na podstawie rachunku wystawionego przez LINGSPIRE.

3.Przedstawienie oferty

3.1.LINGSPIRE opracowuje ofertę na podstawie tekstu źródłowego, dostarczonego przez Zleceniodawcę.

3.2.Cena przedstawiona Zleceniodawcy w ofercie jest ceną ostateczną, jaką Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić za wykonane na jego rzecz usługi przez LINGSPIRE. W przypadku niemożności dokładnego oszacowania ceny ostatecznej LINGSPIRE zastrzega możliwość zmiany ceny w tekście oferty.

3.3.Przedstawiona w ofercie cena może być przedmiotem negocjacji. Jeśli w ich wyniku cena ulegnie zmianie, LINGSPIRE zobowiązane jest przedstawić Zleceniodawcy nową ofertę z zmienionymi warunkami.

3.4.Podany w ofercie termin wykonania zlecenia liczony jest od dnia następującego po dniu, w którym LINGSPIRE otrzyma od Zleceniodawcy potwierdzenie zlecenia opisane w punkcie 4 niniejszego regulaminu.

3.5. Przedstawiona oferta nie jest ofertą w rozumieniu prawa do momentu, do momentu aż Zleceniodawca otrzyma potwierdzenie przyjęcia zlecenia.

4.Zamówienia

Zleceniodawca otrzymuje od LINGSPIRE potwierdzenie przyjęcia zlecenia pocztą elektroniczną lub faksem. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach o przyjęciu zlecenia przez LINGSPIRE Zleceniodawca informowany jest telefonicznie.

5.Uwagi dotyczące tłumaczeń

5.1.Standardowa strona rozliczeniowa w przypadku tłumaczeń zwykłych (nieuwierzytelnionych) to 1600 znaków ze spacjami.

5.2.Liczba stron obliczana jest na podstawie tekstu źródłowego.

6.Odbiór tekstu tłumaczenia i reklamacje

6.1.Dzień wysłania tekstu tłumaczenia do Zleceniodawcy uznawany jest za dzień wykonania zlecenia.

6.2.LINGSPIRE dokonuje nieodpłatnie korekty następujących błędów w tekście tłumaczenia: błędne przetłumaczenie wyrazu lub fraz z tekstu źródłowego; pominięcie fragmentów tekstu źródłowego; błędy literowe w tekście tłumaczenia.

7.Rozliczenia

7.1 Zapłata z tytułu realizacji usługi nastąpi przelewem na rachunek LINGSPIRE w Deutsche Bank:

a) nr konta dla przelewów w PLN: 35 1910 1048 2512 0675 4510 0001

b) nr konta dla przelewów w EUR: 08 1910 1048 2512 0675 4510 0002

7.2 LINGSPIRE nie wystawia faktur VAT. LINGSPIRE wystawia wyłącznie rachunki zwykłe.

7.2 Jeśli wyegzekwowanie zapłaty od Zleceniodawcy za wykonane usługi będzie wymagało od LINGSPIRE zaangażowania firm prawniczych, agencji windykacyjnych lub innych, Zamawiający zgadza się ponieść pełne koszty i prowizje naliczone przez w/w firmy i agencje.

8.Odpowiedzialność

8.1. LINGSPIRE nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiejkolwiek natury, wynikłe lub związane z usługami świadczonymi przez LINGSPIRE na rzecz Zleceniodawcy.

8.2. Maksymalna odpowiedzialność LINGSPIRE ograniczona jest do kwoty, jaką Zleceniodawca zapłacił za wykonane przez LINGSPIRE usługi lub która została wyszczególniona w zaakceptowanej przez Zleceniodawcę ofercie.

8.3. W razie przerwania na wyraźne, pisemne żądanie Zleceniodawcy wykonywania zlecenia przez LINGSPIRE, Zleceniodawca zgadza się na poniesienie całkowitych kosztów za już wykonane na jego rzecz usługi oraz za wszystkie prace wykonane na jego rzecz do momentu otrzymania przez LINGSPIRE pisemnego żądania zaprzestania prac.

8.4. Z powodu dużego stopnia skomplikowania ludzkiego języka i możliwości istnienia wielu różnych tłumaczeń poszczególnych słów i fraz, LINGSPIRE zaleca sprawdzenie otrzymanego tekstu tłumaczenia w dostępnych Zleceniodawcy źródłach.

9.Poufność

9.1. Z wyjątkiem materiałów powszechnie dostępnych (publikacje prasowe i internetowe, ogólnie dostępne akty prawne itp.), wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzane przez Zleceniodawcę są traktowane jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim. Informacje uzyskane od drugiej Strony zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z wykonaniem zlecenia i nie zostaną przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez wyraźnej, uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony, chyba że obowiązek ujawnienia takich informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

9.2. Na życzenie Zamawiającego LINGSPIRE może dostarczyć odrębny dokument stanowiący zobowiązanie do zachowania poufności.

9.3. Tłumacz zewnętrzny zobowiązany jest do zachowania poufności, co do wszelkich ujawnionych mu informacji.

10.Warunki końcowe

10.1. Strony zapewniają, że jakość usług wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy utrzymywana będzie na wysokim poziomie wynikającym z profesjonalnego charakteru Stron.

10.2. W przypadku otrzymania zlecenia od Zleceniodawcy LINGSPIRE zastrzega sobie prawo do umieszczenia nazwy Zleceniodawcy na stronie internetowej www.LINGSPIRE.pl

10.3. Zleceniodawca zobowiązuje się, że nie będzie nawiązywał kontaktów handlowych w zakresie wykonywania tłumaczeń z tłumaczami zatrudnionymi przez LINGSPIRE bez pośrednictwa LINGSPIRE w okresie 12 miesięcy od wykonania ostatniego tłumaczenia na rzecz Zleceniodawcy przez LINGSPIRE.

10.4. LINGSPIRE zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu oraz cennika usług. Informacje o zmianach zostaną przesłane na adres Zleceniodawcy za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Złożenie zamówienia po otrzymaniu informacji o zmianach będzie traktowane jako akceptacja nowego regulaminu.

10.5. Do spraw nieuregulowanych treścią niniejszej Umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

10.6. Spory wynikłe na tle wykonania Umowy Strony zobowiązują się rozwiązać na drodze polubownej, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, poddać rozstrzygnięciu sądowi miejscowemu właściwemu dla siedziby LINGSPIRE.